CREDIT AGRICOLE RATY - KROK PO KROKU

WARUNKI UDZIELANIA KREDYTU NA ZAKUP TOWARÓW/USŁUG
CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.

Zakupy na raty w Credit Agricole Bank Polska S.A. - to proste!

Warunkiem udzielenia kredytu na zakup towarów/usług przez Bank jest:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • legitymowanie się akceptowanym przez Bank dokumentem potwierdzającym tożsamość, przy czym Bank uznaje, że obywatele RP mogą ubiegać się o produkt kredytowy jedynie na podstawie ważnego dowodu osobistego
 • posiadanie numeru ewidencyjnego PESEL
 • posiadanie stałych dochodów (ze źródeł akceptowanych przez Bank)
 • posiadanie zdolności kredytowej
 • ukończenie 18 lat
 • posiadanie statusu rezydenta (osoba fizyczna zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która posiada na tym terytorium centrum interesów osobistych lub gospodarczych)

Dokumenty wymagane przy zawarciu umowy kredytu:


Wniosek o kredyt na zakup towarów/usług - warto wiedzieć

 • minimalna wartość zakupów jakie mogą zostać skredytowane wynosi 300,00 zł, a maksymalna - 20 000,00 zł;
 • czas realizacji zamówienia z płatnością "Credit Agricole Raty" trwa średnio od 2 do 5 dni roboczych (w zależności od wybranego sposobu zawarcia umowy kredytowej);
 • Credit Agricole Bank Polska S.A. zastrzega sobie prawo do przedstawienia Ci innego okresu kredytowania niż wybrany przez Ciebie. Zostaniesz o tym poinformowany telefonicznie lub e-mailem przez pracownika Banku;
 • masz prawo do odstąpienia od zawartej umowy kredytu na warunkach określonych w dostarczonej Ci umowie;
 • nie wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym LORD4SPORT IRENEUSZ BUDZYN możesz sfinansować kredytem na zakup towarów/usług Credit Agricole Bank Polska S.A. (są one odpowiednio oznakowane);
 • niektóre dane, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu do wniosku o kredyt ratalny zostaną zaczytane z Twojego konta w sklepie internetowym. W części sklepów na etapie uzupełniania wniosku o kredyt na zakup towarów/usług danych tych nie możesz poprawiać - w przypadku takiej konieczności możesz to zrobić wyłącznie na swoim koncie w sklepie internetowym;
 • jeśli umowa będzie zawierana w formie papierowej (Twój podpis na papierowej wersji dokumentu), kurier dostarczy Ci ją pod adres korespondencyjny wprowadzony we wniosku kredytowym - w najbliższym możliwym terminie. Jeśli chciałbyś ustalić inny termin bądź adres dostarczenia umowy skontaktuj się niezwłocznie z serwisem telefonicznym Banku;
 • jeżeli będziesz miał jakiekolwiek wątpliwości w trakcie podpisywania umowy, możesz zadzwonić pod numer serwisu telefonicznego Banku Credit Agricole: 801 33 00 33 lub 71 35 49 553 (koszt połączenia według stawki Twojego operatora). Możesz także skontaktować się z obsługą sklepu internetowego.


Informacje o umowie kredytu na zakup towarów/usług w Credit Agricole Bank Polska S.A.

 • Umowa kredytu na zakup towarów/usług zawiera informacje m.in. na temat:
  • stron umowy,
  • przedmiotu umowy (część Warunki Umowy),
  • warunków kredytu (część Warunki Umowy),
  • sposobu i terminu wypłaty kredytu (część Warunki Umowy),
  • zasad i terminu spłaty kredytu (część Zasady spłaty),
  • zabezpieczenia spłaty kredytu (część Zabezpieczenie spłaty Kredytu)
  • skutków braku płatności rat kredytu (część Opóźnienia w spłacie),
  • zasad odstąpienia od umowy kredytu (część Odstąpienie od Umowy),
  • zasad wypowiedzenia umowy (część Wypowiedzenie Umowy),
  • przetwarzania danych osobowych (część Dane osobowe),
  • zasad zgłaszania i rozpatrywania reklamacji oraz sporów (część Reklamacje i rozwiązywanie sporów).
  • Załączniki do umowy:
  • Tabela Opłat i Prowizji, z informacjami na temat wysokości wszystkich opłat, które mogą być pobrane przez Bank
  • wzór oświadczenia o odstąpieniu.

  Razem z Umową kredytu przesyłana jest Karta Klienta- dokument zawierający Twoje podstawowe dane osobowe, obowiązek informacyjny oraz zakres wyrażonych przez Ciebie zgód związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

  Szczegółowe parametry kredytu opisane są w:
  - Formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu konsumenckiego (tzw. EAI otrzymasz razem z umową),
  - w umowie kredytu w części Warunki kredytu.

  Proces udzielenia kredytu opisany jest w niniejszych Warunkach udzielania kredytu na zakup towarów/usług Credit Agricole Bank Polska S.A.

  Jesteś zobowiązany do terminowych spłat w kwotach i terminach wykazanych w umowie kredytowej oraz w harmonogramie spłat (szczegółowa informacja znajduje się w umowie (część Warunki Kredytu). Jeśli spóźnisz się ze spłatą, Bank może rozpocząć działania monitujące, które szczegółowo są opisane w umowie (część Opóźnienia w spłacie). Bank może również udostępnić dane o Twoich zobowiązaniach powstałych z tytułu Umowy biurom informacji gospodarczej, o których mowa w art. 105 ust. 4a Prawa bankowego, na następujących warunkach:
  - zobowiązanie powstało z tytułu umowy o kredyt konsumencki,
  - łączna kwota wymagalnych zobowiązań wobec Banku wynosi co najmniej 200 zł i są one wymagalne od co najmniej 60 dni,
  - upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez Bank wezwania do zapłaty.
  Bank wysyła wezwanie listem poleconym lub doręcza do rąk własnych na adres korespondencyjny podany przez Ciebie, a jeśli nie wskazałeś takiego adresu - na adres zamieszkania. Wezwanie do zapłaty, zawiera ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura z podaniem jego nazwy.
  Zabezpieczeniem kredytu jest kredytowany towar, którego własność jest przeniesiona na Bank do czasu całkowitej spłaty zadłużenia. Koszty związane z utrzymaniem przedmiotu kredytowania są ponoszone przez Ciebie, nie możesz obciążać przedmiotu kredytowania prawami na rzecz osób trzecich, ani bez zgody Banku oddać go osobie trzeciej do używania.

  Przy zawarciu umowy będziesz zobowiązany do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią art. 297 § 1 Kodeksu karnego: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.” oraz o świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej z tego przepisu.

  Masz prawo do odstąpienia od umowy kredytu bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Ciebie umowy podpisanej przez Bank. Jeżeli odstąpisz od umowy sprzedaży korzystając z uprawnień przyznanych mu przez przepisy prawa będzie to skutkowało automatycznym odstąpieniem od umowy kredytu (szczegółowa informacja znajduje się w umowie - część Odstąpienie od umowy).
  Jesteś uprawniony do spłaty całości lub części kredytu przed terminem poprzez dokonanie spłaty na rachunek na wcześniejszą spłatę rat wskazany w Umowie. W przypadku wcześniejszej całkowitej spłaty całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o koszty dotyczące okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, nawet jeśli poniosłeś je przed tą spłatą, a odpowiedzialność ubezpieczyciela wygasa (jeśli przystąpiłeś do ubezpieczenia). Zasady te stosuje się również w przypadku wcześniejszej częściowej spłaty. Rozliczenie spłaty nastąpi przez zmniejszenie wysokości miesięcznej raty, chyba że zawnioskujesz o skrócenie okresu trwania umowy i ilości rat (szczegółowa informacja znajduje się w umowie - część Zasady spłaty).

  Istnieją ryzyka związane z kredytem na zakup towarów/usług, w szczególności:
  - ryzyko obniżenia wartości kredytowanego towaru, będącego zabezpieczeniem udzielonego kredytu,
  - ryzyko zmiennej stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, które jest równe dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie) określonych w art. 481 Kodeksu cywilnego.

CREDIT AGRICOLE RATY - KROK PO KROKU

Krok I - Wybierz towar i złóż zamówienie

 • Wybierz towar i umieść w koszyku zamówień. Minimalna wartość zakupów w kredycie na zakup towarów/usług to 300,00 zł.
 • Jeśli zdecydujesz się na zakup towaru na raty, złóż zamówienie w sklepie .

Krok II - Wybierz sposób dostawy i formę płatności Credit Agricole Raty

 • Po złożeniu zamówienia z formą płatności Credit Agricole Raty kliknij przycisk "Wypełnij wniosek" - zostaniesz przekierowany na bezpieczną stronę Credit Agricole Bank Polska S.A.
  Pamiętaj! Upewnij się, że jesteś na bezpiecznej stronie Banku, jej adres powinien zaczynać się od https://
 • Uzupełnij wszystkie dane i prześlij elektroniczny wniosek do Banku.
 • Złożenie wniosku o kredyt na zakup towarów/usług wymaga zgody na przekazanie przez sklep Twoich danych osobowych do Credit Agricole Bank Polska S.A., z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1 oraz Twojego oświadczenia, że zapoznałeś/aś się z informacją o warunkach i sposobie udzielania kredytu na zakup towarów/usług Credit Agricole Bank Polska S.A..
 • Po wysłaniu wniosku otrzymasz wstępną decyzję kredytową. Zostanie ona również przesłana na Twój adres e-mail.
 • Pozytywną decyzję kredytową Credit Agricole Bank Polska S.A. przekaże także do Sklepu.

Krok III - Wybierz sposób podpisania umowy

  W wiadomości e-mail lub podczas rozmowy z pracownikiem Banku otrzymasz informację o dalszych krokach postępowania i sposobie zawarcia umowy kredytowej - jedna z dwóch opcji: sposób zdalny (proces całkowicie on-line) lub forma papierowa (z podpisem umowy, po dostarczeniu jej do Ciebie przesyłką kurierską).

  ZAWARCIE UMOWY W SPOSÓB ZDALNY:

  • otrzymasz e-mail z instrukcją postępowania i z linkiem do dedykowanej platformy; tam zapoznasz się z Regulaminem, uzupełnisz dane i załączysz wymagane dokumenty w formie skanu lub zdjęcia;
  • następnie będziesz poproszony o dokonanie tzw. przelewu identyfikacyjnego, w wysokości 1 zł, na wskazany rachunek Credit Agricole Bank Polska S.A.; pieniądze zostaną Ci zwrócone natychmiast po ich zaksięgowaniu;
  • w kolejnym e-mailu otrzymasz zabezpieczony plik z umową kredytową i Kartą Klienta - zapoznaj się z nim. Następnie załącz dokument na platformie Banku i uzupełnij wymagane dane. Przesłanie w/w dokumentów do Banku stanowi Twój podpis pod umową kredytową oraz Kartą Klienta.
 • ZAWARCIE UMOWY W FORMIE PAPIEROWEJ:

  • umowę kredytową oraz Kartę Klienta w formie papierowej dostarczy Ci firma kurierska współpracująca z Bankiem. Kurier, dostarczając Ci dokumenty dokona weryfikacji Twojej tożsamości, odbierze od Ciebie kserokopię dokumentu tożsamości oraz wymaganych dokumentów. Umowę kredytową oraz Kartę Klienta podpiszesz od razu w obecności kuriera.

Krok IV - Realizacja zamówienia i odbiór towaru

 • Credit Agricole Bank Polska S.A. poinformuje sklep o podpisaniu umowy kredytowej i na tej podstawie sklep rozpocznie realizację Twojego zamówienia i wyśle do Ciebie towar.
 • W ciągu kilkunastu dni otrzymasz pocztą podpisaną przez Bank umowę kredytową wraz z harmonogramem spłaty rat.